© Podatki i opłaty - Karnice

podatek rolny : http://bip.karnice.pl/strony/4923.dhtml

podatek lesny : http://bip.karnice.pl/strony/4925.dhtml

podatek od nieruchomosci : http://bip.karnice.pl/strony/4926.dhtml

 

Opłata administracyjna:

1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - za jeden wypis lub wyrys w wysokości 35 zł;

2. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice - za jeden wypis lub wyrys w wysokości 35 zł.

Opłatę administracyjną uiszcza się w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział w Karnicach na konto Urzędu Gminy Karnice lub w kasie Urzędu Gminy Karnice w terminie złożenia wniosku o sporządzenie wypisu lub wyrysu.

Opłata prolongacyjna :

Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód gminy.

2. Stawkę opłaty prolongacyjnej ustala się w wysokości 50 % stawki odsetek za zwłokę, którą określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym RP „MP”.

Opłata miejscowa, określenia zasad jej pobierania i wprowadzenia zwolnień :

1. Ustala się wysokość stawki opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w miejscowościach : Pogorzelica, Skalno, Lędzin, Konarzewo, Drozdowo, Ninikowo, Karnie od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych i turystycznych - w wysokości 1,00 zł.

2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

 1. Opłatę miejscową od osób wymienionych w pkt 1 pobierają:
 2. biura turystyczne, kierownicy, właściciele i dzierżawcy ośrodków wczasowych, pól campingowych i namiotowych, hoteli,
 3. właściciele, dzierżawcy i najemcy pensjonatów, domów gościnnych i kwater prywatnych - bądź wyznaczone przez nich osoby - zwane inkasentami - najpóźniej do trzeciego dnia pobytu osoby w danym miejscu.
 4. Rozliczenie z pobranej opłaty miejscowej następuje w terminie 14 dni, po upływie miesiąca w którym pobierano opłatę.
 5. Opłatę pobiera się na kwitariusz pobrany z Urzędu Gminy - w oparciu o książkę meldunkową znajdująca się w danym obiekcie.
 6. Za przekroczenie terminu rozliczenia - naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości odsetek od zaległości podatkowych.
 7. Inkasentom przysługuje prowizją w wysokości 10 % od zainkasowanej kwoty.
 8. Pobór opłaty miejscowej - inkasenci dokonują w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Gminy.
 9. Sposób prowadzenia inkasa opłaty miejscowej przez inkasentów podlega kontroli prowadzonej przez wyznaczonych kontrolerów z ramienia Urzędu Gminy.

Ustaloną stawkę opłaty obniża się o 50% dla:

- emerytów, rencistów, kombatantów i inwalidów,

-dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów (poza grupami zorganizowanymi),

Wprowadza się całkowite zwolnienie od uiszczania opłaty miejscowej, stosunku do;

- członków najbliższej rodziny przebywających w odwiedzinach u stałych mieszkańców gminy,

- osób niepełnosprawnych, oraz osób niewidomych i ich przewodników,

- inwalidów wojennych.

Opłata od posiadania psów :

. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 26,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynsz za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Karnice na cele rolnicze w następującej wysokości:

1) dla gruntów o powierzchni :

a) do 100 m2 (ogródki przydomowe) - 0,10 zł za 1 m2,

b) od 101 do 500 m2 - 0,05 za 1 m2,

c) od 501m2 do 1000 m2 - 0,04 zł za 1 m2,

2) dla gruntów o powierzchni powyżej 1000 m2 do 5000 m2

a) dla gruntów ornych:

klasa IIIa i IIIb - 13,5 dt żyta za 1 ha

klasa IVa i IVb - 9 dt żyta za 1ha

klasa V i VI - 4,5 dt żyta za 1 ha

b) łąki i pastwiska

klasa III - 6,5 dt żyta za 1 ha

klasa IV - 4,5 dt żyta za 1 ha

klasa V i VI - 3 dt żyta za 1 ha

3) dla gruntów o powierzchni powyżej 0,50 ha

a) dla gruntów ornych:

klasa IIIa i IIIb - 12 dt żyta za 1 ha

klasa IVa i IVb - 8 dt żyta za 1ha

klasa V i VI - 3,5 dt żyta za 1 ha

b) łąki i pastwiska

klasa III - 6 dt żyta za 1 ha

klasa IV - 3,5 dt żyta za 1 ha

klasa V i VI - 2 dt żyta za 1 ha

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW