© INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Karnice

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych od 1 stycznia  2025 r. do 31 grudnia 2025 r.


Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.) Wójt Gminy Karnice informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

 W związku z powyższym wyznacza się termin od 27 czerwca 2024 do 1 września 2024 r. na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem (nie dotyczy części niezamieszkałej nieruchomości mieszanej).

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. od 1 stycznia 2025 r., i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy, tj. do 31 grudnia 2025 r.
 W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej tutejszego Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Karnice.

DO POBRANIA: PDF  - Wzór oświadczenia
 

                                    WÓJT GMINY KARNICE
                                      LECH PUZDROWSKI

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW