© OBWIESZCZENIE - Karnice

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, poz. 1506, poz. 1597, poz. 1688, poz. 1890, 2029, 2739) oraz art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karnice w dniu 26 kwietnia 2024 r. uchwały Nr LXII/540/2024 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych  dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Cerkwica, Karnice, Mojszewo, Gocławice, Gościmierz, Trzeszyn, Czaplin Mały, Czaplin Wielki w gminie Karnice.

Z treścią uchwały Rady Gminy Karnice można zapoznać się na stronie
https://karnice-rada.alfatv.pl/pliki/karnice/rada/165/540.docx
lub w siedzibie Urzędu Gminy Karnice,
ul. Nadmorska 7, 72 - 343 Karnice, w godzinach 7:30 - 14:30.

Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w dniu 23 maja 2024 r. o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie otwarte prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, poświęcone możliwym do ujęcia w rozpoczynanym projekcie rozwiązaniami. Informację o łączu do spotkania online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania na stronie internetowej Urzędu Gminy Karnice adresem https://bip.karnice.pl/strony/7607.dhtml

ŁĄCZE DO SPOTKANIA ONLINE
(za pomocą usługi Google Meet)


 https://meet.google.com/xzi-erif-cfs


Dodatkowo w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej przy ul. Osiedlowej 18 w Karnicach odbędzie się spotkanie otwarte w formie spotkania bezpośredniego nad możliwymi do ujęcia w rozpoczynanym projekcie rozwiązaniami.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zmianami), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego dla ww. obszaru oraz do ww. prognozy w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach przy ul. Nadmorska 7, 72 - 343 Karnice w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres, ustnie do protokołu w Urzędu Gminy Karnice, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: bgk@karnice.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Karnice.
 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż:
Administratorem danych osobowych Pani/ Pana jest Urząd Gminy Karnice z siedzibą przy ul. Nadmorska 7, 72 - 343 Karnice. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Karnice jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@karnice.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
1. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy zgodnie ze złożonym przez Panią/ Pana wnioskiem i wydaniem decyzji oraz w celu realizacji obowiązku składania meldunków i sprawozdań statystycznych przez urzędy gminne.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o Statystyce publicznej; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym.
3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Pani/ Pana sprawy, następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego gdzie będą przetwarzane wieczyście.
5. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 1) prawo dostępu do danych osobowych; 2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO; 3) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
6. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodnie z przepisami RODO.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW