© Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum ogólnokrajowe 15 października 2023 roku - Karnice

Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum ogólnokrajowe 15 października 2023 roku

Wyszukiwarka kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r.

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/kandydaci

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

https://referendum.gov.pl/referendum2023/

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania– informacja tel. 91 38 77228

Zaświadczenie o prawie do głosowania może wydać dowolny urząd gminy, do którego uda się wyborca.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano PESEL wyborcy.

WAŻNE:
Wyborca, który odebrał zaświadczenie o prawie do głosowania zostaje skreślony ze spisu wyborców.
W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7, pokój 4

Pn.- pt.  w godz. 8:00 – 15:00

najpóźniej do dnia 12 października 2023 r. do godz. 15:00.


Zmiana miejsca głosowania (dopisanie do spisu)- informacja tel. 91 38 77228

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7, pokój 4

Pn.- pt.  w godz. 8:00 – 15:00

najpóźniej do dnia 12 października 2023 r. do godz. 15:00.

Wyborca, na jego pisemny wniosek lub przez profil zaufany wniesiony do urzędu gminy jest dopisywany do spisu wyborców  w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania lub w której przebywa czasowo.


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE – informacja tel. 91 38 77228

Głosować korespondencyjnie mogą:

 • wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,
 • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, tj. do 5 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 10 października 2023 r. Wyborca, który rozpoczął podleganie kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 13 października 2023 r.

Zgłoszenie może być dokonane:

 • ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pomocą usługi na platformie e-PUAP udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.,
 • telefonicznie w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego
  w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenie powinno zawierać :
– nazwisko i imię (imiona),
– numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
– adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy 
– oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
– nr telefonu lub adres poczty elektronicznej,
– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca  dołącza kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności).

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie
ul. Matejki 6b, 71-615 Szczecin
e-mail: szczecin@kbw.gov.pl
numery telefonów: 91 88 77 704


Głosowanie przez pełnomocnika – informacja tel. 91 38 77228

Zamiar glosowania przez pełnomocnika może zgłosić osoba, która posiada czynne prawo wyborcze a ponadto:

 • ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • jest osobą pełnosprawną, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat

Pełnomocnikiem może być osoba, która ma prawo wybierania. Taka osoba może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania:

Pełnomocnikiem nie może być

 • osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mąż zaufania,
 • obserwator społeczny,
 • osoba kandydująca w wyborach

Do wniosku dołącza się:

 1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 2. pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać do dnia 06.10.2023 r. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7, pokój 4, Pn.- pt.  w godz. 8:00 – 15:00

lub elektronicznie: 
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika

Informacji  o wyborach dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów udzielają pracownicy Urzędu gminy w godzinach pracy urzędu telefonicznie:  913877220, 913977228, 913877225 lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy, w tym w formie elektronicznej.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARNICE z dnia 15 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Informacja-o-warunkach-udzialu-kraj

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW