© PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA DERATYZACJI - Karnice

Deratyzacja jest zabiegiem, w wyniku którego usunięte zostają szczury i inne gryzonie oraz związane z nimi niebezpieczeństwa. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym przez gryzonie.


Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości. Obowiązek taki wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki…”

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karnice mówi, że (§ 19):   

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.  
 2. Zaleca się przeprowadzenie deratyzacji na terenie nieruchomości co najmniej 2 razy w roku jeżeli jest to konieczne deratyzację realizują w miarę potrzeb.

 Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel nieruchomości. Nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku deratyzacji, podczas ewentualnej kontroli, jest paragon za zakup trutki lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Zasady przeprowadzania deratyzacji:

 • Należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych w handlu specjalnie do tego celu przeznaczonych. Preparaty wyłożyć zgodnie z załączoną instrukcją w miejscach gdzie szczury pojawiają się najczęściej, w szczególności śmietnikach, piwnicach, strychach, podwórzach, budynkach gospodarczych. Preparaty należy umieszczać głównie w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczenia się gryzoni i miejscach ich żerowania.  
 • W miejscu wyłożenia preparatów należy umieścić ostrzeżenie „Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”. Po zakończeniu deratyzacji informację należy usunąć. Podczas przeprowadzania deratyzacji należy na bieżąco usuwać padłe gryzonie i przekazać je do firm uprawnionych do unieszkodliwiania zwłok zwierząt.
 • Należy również pamiętać o uzupełnianiu wyłożonego preparatu. Preparaty do deratyzacji należy zabezpieczyć przed dostępem dla dzieci oraz zwierząt domowych oraz wolnożyjących. Po zakończeniu deratyzacji wyłożone preparaty należy niezwłocznie usunąć. Dalsze postępowanie z pozostałym po deratyzacji preparatem określa instrukcja dołączona do opakowania.

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW