© PIĘKNA ZACHODNIOPOMORSKA WIEŚ 2023 - Karnice

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza V edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023. Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza V edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023. Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:

 • dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;
 • działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
 • działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;
 • atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

 Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodnio-pomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa z terenu każdej gminy.  

Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:

 • inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia,
 • inicjatywy wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności,
 • działań zmierzających do ochrony i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
 • inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
 • inicjatyw związanych z ładem przestrzennych na terenach prywatnych,
 • form aktywizacji mieszkańców (w szczególności funkcjonowanie OSP, zespołu ludowego, zespołu sportowego, KGW),
 • inicjatyw prospołecznych,
 • działalności kulturalnej sołectwa,
 • sposobów wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego,
 • inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.
 
Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:

 • I miejsca  - 40 000 zł
 • II miejsca  - 30 000 zł
 • III miejsca  - 20 000 zł
 • Wyróżnienia  - 10 000 zł

Podmiotami uprawnionymi do przedłożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-pomorskiego - Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa - Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 5 maja 2023 roku.
Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 5 maja 2023 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
Regulamin konkursu i pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej konkursu.

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW