© USUWANIE AZBESTU - WNIOSKI PRZYJMOWANE DO 15 LUTEGO 2023 R. - Karnice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji  na zadanie z zakresu usuwania azbestu w województwie zachodniopomorskim w 2023 r.


W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie  kosztów:

 • demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest;
 • transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych  

Orientacyjny termin realizacji zadania: (czerwiec - październik 2023 r.)

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karnice osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o składanie wypełnionego i podpisanego wniosku  zgłoszeniowego w terminie  15 lutego 2023 r.

W przypadku, konieczności wykonania prac związanych z demontażem pokrycia dachowego właściciel lub zarządca nieruchomości, ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, w Gryficach. Do wniosku o udzielenie dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, dołącza się zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryficach.

UWAGA!
Dofinansowanie NIE OBEJMUJE kosztów nowego pokrycia dachowego. Udzielana pomoc ma charakter wykonania usługi i nie obejmuje zwrotu kosztów wcześniej poniesionych przez wnioskodawcę.

Kwota dofinansowania zadania może wynieść  70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 490,00 zł/Mg.

W przypadku, gdy kwota przewyższy 490,00 zł/Mg zadanie jest wykonywane przy udziale własnym wnioskodawcy w poniesionych kosztach. BENEFICJENT pokrywa część kosztów związanych z realizacją usługi wyliczoną po rozliczeniu zadania z WFOŚiGW.

O kwalifikacji wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy kompletnego wniosku;

 • W przypadku, gdy wnioskowana kwota wsparcia wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru przekroczy dostępną alokację na rok 2023 określoną w umowie z WFOŚiGW, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków do Urzędu
 • Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu wyrobów zawierających azbest, Wnioskodawca będzie uzgadniał z Wykonawcą robót, wybranym przez Gminę
 • Z właścicielami nieruchomości zakwalifikowanych do udziału w realizacji zadania usuwania  wyrobów  zawierających azbest Gmina Karnice zawrze pisemną umowę (porozumienie) regulujące zasady uczestnictwa i finansowania zadania.
 • Warunkiem realizacji zadania w 2023 r. jest otrzymanie przez Gminę  dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 • Dofinansowaniem mogą być objęte nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie wnioski wypełnione prawidłowo i złożone do Urzędu Gminy w Karnicach w nieprzekraczalnym terminie  do 15 lutego  2023 roku.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację w WFOŚiGW, w Szczecinie.

Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie Gmina Karnice może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminy lub pod numerem tel. 913877222.
Osoba do kontaktu: Anna Hoppe

 

 

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW