© WSPARCIE DLA DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - DODATKOWA REKRUTACJA - Karnice

Gmina Karnice ogłasza dodatkową rekrutację  wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  dla uczniów, którzy od września 2022 r. rozpoczęli naukę w szkole podstawowej.

 

Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu  do sprzętu komputerowego.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko:

 • jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej z rodzicami, dziadkami, pradziadkami bądź opiekunem prawnym, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR ;
 • dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

Ogłoszenie naboru

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W oświadczeniu należy wpisać nazwę oraz adres szkoły, do której uczęszcza uczeń, dane osoby będącej w przeszłości pracownikiem PGR oraz miejsce pracy.

W celu szybszej weryfikacji oświadczeń prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo, fakt zatrudnienia i zamieszkania w PPGR.

 

Oświadczenia należy złożyć do 25 listopada 2022 r. do godz. 15:00.

Informacje pod nr tel. 913977221

Oświadczenia oraz zgodna na przetwarzanie danych osobowych są dostępne do pobrania:


1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
2)
 Oświadczenie dla rodzica-opiekuna prawnego,

oraz na miejscu, w Urzędzie Gminy w Karnicach.

Wszelkich informacji o Programie można uzyskać w Urzędzie Gminy Karnice - tel.: 91 38 77 220, e-mail: ug@karnice.pl lub bezpośrednio na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Serdecznie zachęcamy do korzystania z Programu.

KLAUZULA INFORMACYJNA - Program Polska Cyfrowa 2014-2020


 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW