© INFORMACJA WS. ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - Karnice

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych od 1 stycznia  2023 r. do 31 grudnia 2024 r.


Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Karnice informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin od 18 maja 2022 do 29 lipca 2022 r. na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem (nie dotyczy części niezamieszkałej nieruchomości mieszanej).

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. od 1 stycznia 2023 r., i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy, tj. do 31 grudnia 2024 r.
W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej tutejszego Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Karnice.

DO POBRANIA: PDF  Wzór oświadczenia


 

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW