© PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH - Karnice

Wójt Gminy Karnice na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Karnice, położonych w miejscowości Konarzewo.

 

WÓJT GMINY KARNICE

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.)

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Karnice, położonych w miejscowości Konarzewo, gmina Karnice

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

( m2 )

Nr

księgi wieczystej

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

( zł )

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

 

62/9

852

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ1G/00017030/2

95 782,00

9 600,00

 

 

 

MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                  z dopuszczeniem zabudowy usługowej

2.

 

62/10

799

89 824,00

9 000,00

3.

62/11

 

821

92 297,00

9 300,00

4.

 

62/12

972

109 272,00

11 000,00

5.

 

62/17

869

97 693,00

9 800,00

6.

 

62/18

973

109 385,00

11 000,00

7.

 

62/19

771

86 676,00

8 700,00

8.

62/14

 

561

54 529,00

5 500,00

 

ML-teren zabudowy rekreacji indywidualnej

9.

62/15

 

537

52 196,00

5 300,00

10.

62/20

 

602

58 514,00

5 900,00

11.

62/21

 

604

58 709,00

5 900,00

Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w miejscowości Konarzewo, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych. Działki posiadają dostęp do drogi powiatowej nr 3105Z poprzez gruntową drogę gminną. Kształt działek dość regularny. Działki nieuzbrojone. Nieruchomości nie są obciążone.

Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXII/180/2020 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice dla działki nr 62/8, obręb Konarzewo. Informacje w sprawie szczegółowych ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Karnice lub pod adresem https://karnice.e-mapa.net.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021r. o godz. 10.00

w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach, ul. Osiedlowa 18

Warunki przetargu:

W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 26 listopada 2021r. wpłaci w gotówce w/w wadium na konto Urzędu Gminy Karnice Bank Spółdzielczy nr 80 9376 0001 0010 5239 2005 0007.  Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto przed zawarciem umowy notarialnej.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje o niniejszym przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Karnice (pok. Nr 8) lub telefonicznie  (091) 38 77 224.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz dostępne jest na stronie internetowej www.karnice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.karnice.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Karnice z siedzibą w Karnicach (72-343) przy ulicy Nadmorskiej 7. Z administratorem można skontaktować się mailowo: ug@karnice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@karnice.pl .

Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.karnice.pl .


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - KONARZEWO .:. MAPA KONARZEWO

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW