© ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Karnice

Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 lipca 2019 r. Obowiązek złożenia nowej deklaracji dotyczy właścicieli w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuję więcej niż sześć osób.

 


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm. ) oraz §2 i §3 Uchwały nr VI/65/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. poz. 3054), zawiadamiam o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. zbieranymi i odbieranymi w sposób:

 • Selektywny wynosi 15,00 zł ( słownie: piętnaście złotych) od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość / miesiąc
 • Nieselektywny wynosi 30,00 zł ( słownie: trzydzieści ) od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość / miesiąc

Podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Nieruchomość niezamieszkała:

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden pojemnik miesięcznie w wysokości:

 1. Za pojemnik 120 l - 21,00 zł,
 2. Za pojemnik 240 l - 36,00 zł,
 3. Za pojemnik 1100 l - 134,00 zł,
 4. Za pojemnik 5m3 - 783,00 zł,
 5. Za pojemnik 7 m3 - 1096,00 zł

Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za jeden pojemnik miesięcznie w wysokości:

 1. Za pojemnik 120 l - 36,00 zł,
 2. Za pojemnik 240 l - 61,00 zł,
 3. Za pojemnik 1100 l - 238,00 zł,
 4. Za pojemnik 5m3 - 1.174,00 zł
 5. Za pojemnik 7 m3- 1.643,00 zł


Obowiązek złożenia nowej deklaracji dotyczy właścicieli w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuję więcej niż sześć osób.

Pozostali mieszkańcy  nie mają obowiązku składania nowych deklaracji jeżeli nie nastąpiła zmiana np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Terminy wnoszenia opłat

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych uiszczamy miesięcznie na rachunek bankowy Gminy Karnice
Nr  95 9376 0001 0010 5239 2005 0028
w terminie do 15-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW