Dziś jest: Czwartek 29 czerwca 2017, imieniny: Piotra i Pawła

STRAŻ GMINNA W KARNICACH

Straż Gminnna w Karnicach

ul. Szkolna 13 (Hala sportowa)
72-343 Karnice


Telefon/Fax  91 386 17 29

e-mail: strazgminna@karnice.pl

Komendant - Marek Bławat
                       tel. 606969813

Specjalista - Emil Klocek

godziny urzędowania
poniedziałek - piątek 7:00 - 11:00

 

UWAGA!  Ze względu na ograniczony czas pracy Komendy Straży Gminnej wszelkie zgłoszenia prosimy kierować do Urzędu Gminy Karnice ( Tel. 91 387 72 20 ) lub Komisariatu Policji w Rewalu ( Tel. 91 38 52 861 lub 91 38 52 855 )

Nasze działania: 

BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY
 

- ZABEZPIECZANIE MIEJSC ZDARZEŃ I IMPREZ
 

Do końca marca powinniśmy zapłacić podatek od posiadania psa.

Podatek przeznaczony jest na programy pomocy bezdomnym zwierzętom i uporządkowanie spraw zwierząt na terenie gminy, zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie zwierząt. Osoby płacące podatek od posiadania psa uczestniczą w programie pomocy zwierzętom w swojej gminie: utrzymaniu schronisk dla zwierząt, budowie nowoczesnych wybiegów dla psów, wykonywaniu sterylizacji i leczeniu bezdomnych zwierząt. 

Podatek jest również cennym instrumentem polityki zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie, na co nacisk kładzie znowelizowana Ustawa o ochronie zwierząt; np. w naszej gminie zwolnione z podatku są psy adoptowane ze schroniska, nie płaci się również za psy w wieku do 4 miesięcy, zwolnieni z opłaty są właściciele w wieku powyżej 65 lat prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe (wyłącznie za jednego psa), osoby posiadające I grupę inwalidzką lub utrzymujące psa w celu pilnowania gospodarstwa rolnego (po 2 psy na gospodarstwo).

 


KOMPETENCJE I PODSTAWY DZIAŁANIA
STRAŻY GMINNEJ

Straż Gminna w Karnicach wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Wójta Gminy Karnice w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej.

Straż działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. Nr. 123, poz. 779 z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych w drodze rozporządzeń.
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.),
 • Regulaminu Straży Gminnej w Karnicach.
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Karnice

Zgodnie treścią art. 11 ustawy o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) do zadań straży należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Straż, realizując zadania ustawowe i regulaminowe oraz określane przez Wójta:

 • działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów w zakresie określonym przez Wójta i Komendanta Straży,
 • współpracuje z:
  • Policją, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych wydanych z upoważnienia ustawy o strażach gminnych,
  • służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii.

 MATERIAŁY DO POBRANIA

 WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY SPŁATY MANDATU KARNEGO KREDYTOWANEGO