Dziś jest: Czwartek 18 stycznia 2018, imieniny: Piotra i Małgorzaty

Podatek od środków transportowych

 

Podstawę opodatkowania stanowi liczba posiadanych przez podatnika środków transportowych: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 3,5 tony i wyższej, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (DMC) od 7 ton i wyższą, autobusy.

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2011 r.

Uchwałą Nr LI/391/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2010 określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Karnice:

od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 640 zł,
 • powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 830 zł,
 • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 430 zł;

od samochodów ciężarowych związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 380 zł,
 • powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 620 zł,
 • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 750 zł;

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - od 1380 zł do 2100 zł;

od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton - 1 320 zł;

od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia - od 1470 zł do 2630 zł;

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 766 zł;

od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - od 530 zł do 2000 zł;

od autobusów, o ilości miejsc do siedzenia

 • mniejszej niż 30 miejsc - 990 zł,
 • równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 430 zł
   

Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

 • pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospoltej Polskiej;
 • środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Terminy płatności podatku dla osob fizycznych i prawnych:

 • I rata - 15 lutego
 • II rata - 15 wrzesień
   

Wpłaty można dokonać w kasie urzędu gminy (poniedziałek - piątek, w godz. od 7.00 do 14.00), lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Karnicach w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział Karnice: Nr 95 937600010010523920050028

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportu przez osoby fizyczne i osoby prawne

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pózn. zmianami) - osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych a także j ednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

- deklaracja na podatek od środków transportu - druk DT-1