Dziś jest: Czwartek 18 stycznia 2018, imieniny: Piotra i Małgorzaty

Podatek od nieruchomości

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty;
 2. budynki lub ich części;
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów - powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano odpisu amortyzacyjnego.

Stawki podatku od nieruchomości w 2011 r.

Uchwałą Nr LI/389/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2010 określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Karnice:

od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni;

 od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z działalnością rolniczą, a nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, stanowiących własność osób pobierających emerytury lub renty na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756; z 1999 r. Nr 60, poz. 636; z 2000 r. Nr 45, poz. 531; z 2001 r. Nr 73, poz. 764; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255, Nr 229, poz. 2273; z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546) - 2,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 • budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego;
 • budynki lub ich części i grunty stanowiące własność (współwłasność ) gminy i będące w posiadaniu organizacji zawodowych ,organizacji społecznych , w tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej ;
 • budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami.

Zwolnienia, o których mowa nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Złożenie informacji przez osoby fizyczne w sprawie podatku od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pózn. zmianami) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości, lub zaistnienie zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3. zobowiązuje osoby fizyczne do złożenia informacji o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych. Złożenie informacji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza informacji IN-1

- informacja w sprawie podatku od nieruchomości - druk IN-1

terminy płatności dla osób fizycznych to:

 • I rata - 15 marca,
 • II rata - 15 maja,
 • III rata - 15 września,
 • IV rata - 15 listopada.

Wpłaty można dokonać u sołtysa wsi, w kasie urzędu gminy (poniedziałek - piątek, w godz. od 7.00 do 14.00), lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Karnicach w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział Karnice: Nr 95937600010010523920050028

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej:

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pózn. zmianami ) - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklarację na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

- deklaracja na podatek od nieruchomości - druk DN-1

terminy płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych:

 •  do dnia 15 każdego miesiąca;