© SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU NAUKI - Karnice

Wójt Gminy Karnice zwraca się z prośbą  do rodziców/opiekunów prawnych o przedłożenie w terminie do 30 listopada 2023 r. pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 15-18 lat (zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna). Dotyczy również dzieci, które mieszkają poza granicami Polski, ale są zameldowane na terenie Gminy Karnice.

Ustawa Prawo oświatowe w art. 41 ust. 1 nakłada na gminy zadanie kontrolowania realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 15-18 lat. Rodzice  młodzieży w wieku 14-18 lat, zgodnie z art. 40 ust. 2 ww. ustawy mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki.

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Urzędzie Gminy w Karnicach,, pok. Nr 1 lub wysłać na adres urzędu ul. Nadmorska 7 , 72-343 Karnice lub drogą elektroniczną na adres ug@karnice.pl

 Więcej informacji pod numerem telefonu 913877225.

WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW