© ZMIANY W USTAWIE O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW - Karnice

Dyrektor Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie informuje, że 15 czerwca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Wprowadziły one wiele zmian, z których najważniejsze to:

 • Prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego. Rolnik nie musi wyzbywać się gospodarstwa rolnego aby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości.Nadal może prowadzić działalność rolniczą, w swoim gospodarstwie rolnym, bez ryzyka zawieszenia części uzupełniającej tego świadczenia.
 • Doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej.Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, przed dniem1 stycznia 1999 r., po 1% emerytury podstawowej za każdy rok.
 • Skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej może, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zawrzeć umowę dzierżawy na okres krótszy niż 10 lat (np. na okres przyznania prawa do renty).
 • Rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy mogą nadal podlegać temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania następujących aktywności:
  • o pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,
  • o pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty,
  • o pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
  • o pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, odbywania służby zastępczej. Rolnicy i domownicy, spełniający wskazane warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje wówczas nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie to zostało złożone w Kasie.
 • Przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników. Rolnicy i domownicy, którzy z powyższych tytułów zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników przed 15 czerwca br. mogą powrócić do tego ubezpieczenia w okresach wyłączenia. "Przywrócenie" do ubezpieczenia społecznego rolników wymaga złożenia w jednostce organizacyjnej Kasy wniosku w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2022 r. Umożliwi to uzupełnienie brakującego okresu do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub wykazanie nieprzerwanego okresu ubezpieczenia, który wymagany jest m.in. przy rozpoczęciu przez rolnika lub domownika prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Formularz wniosku (KRUS UD-98/2022_06) dostępny jest w każdej jednostce terenowej oraz na stronie internetowej Kasy.
 • Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS dla rolników - emerytów Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni.
 • Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować do Centrów Rehabilitacji Rolników ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych. Turnus regeneracyjny będzie trwał 7 dni.

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW