© NABÓR WNIOSKÓW O USUNIĘCIE AZBESTU - Karnice

Rozpoczął się nabór wniosków o usunięcie azbestu z terenu nieruchomości na terenie gminy Karnice. Zainteresowane osoby mogą składać wnioski do 8 czerwca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu w województwie zachodniopomorskim w 2021 r.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie  kosztów:

 • demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest;
 • transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje).

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karnice osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o składanie wypełnionego i podpisanego wniosku  zgłoszeniowego w terminie do 8 czerwca 2021 r.

W przypadku, konieczności wykonania prac związanych z demontażem pokrycia dachowego właściciel lub zarządca nieruchomości, ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, w Gryficach. Do wniosku o udzielenie dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, dołącza się zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryficach.

Nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Z właścicielami nieruchomości zakwalifikowanych do udziału w realizacji zadania usuwania  wyrobów  zawierających azbest Gmina Karnice zawrze pisemną umowę (porozumienie) regulujące zasady uczestnictwa i finansowania zadania.

Kwota dofinansowania zadania może wynieść 70% kosztów kwalifikowanych. Właściciel nieruchomości zakwalifikowanej do udziału w zadaniu obowiązany będzie do wpłaty wkładu własnego w wysokości 30 % wartości przewidywanych kosztów zadania.

Warunkiem realizacji zadania w 2021 r. jest otrzymanie przez Gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dofinansowaniem mogą być objęte nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie wnioski wypełnione prawidłowo i złożone do Urzędu Gminy w Karnicach w nieprzekraczalnym terminie  do 8 czerwca 2021 roku.

WNIOSEK – do pobrania pod linkiem: http://bip.karnice.pl/strony/6384.dhtml

UWAGA! Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację WFOŚiGW, w Szczecinie. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie Gmina Karnice może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminy lub pod numerem tel. 913877222.

Osoba do kontaktu: Anna Hoppe

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW