© Nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” - Karnice

Gmina Karnice ogłasza nabór instruktorów na szkolenia realizowanew ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych  mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

Celem projektu realizowanego w Gminie Karnice Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego realizowanego ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia)

W ramach w/w Projektu zostaną zrealizowane 24 szkolenia (łącznie 384 h szkoleniowych), dla grupy 288 odbiorców. Szkolenia będą prowadzone w cyklu dwudniowym, po 16 h każde, na terenie gminy Karnice.

Szkolenia organizowane w ramach projektu zostaną poprowdzone przez instruktorów, którzy w szczególności posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat (pozostałe wymagania dla instruktorów określone zostały w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu" który dostępny jest do pobrania pod adresem https://tiny.pl/gzdll).

Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie w charakterze instruktora oraz spełniające wymagania w zakresie doświadczenia i umiejętności, zapraszamy do przesłania nam swoich aplikacji. Zgłoszenia chętnych osób proszę kierować w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretarz@karnice.pl z dopiskiem „Nabór instruktorów na szkolenia z kompetencji cyfrowych”. Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 22.03.2019 r.

Do zgłoszenia proszę dołączyć CV wraz z informacją o doświadczeniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu"

UWAGA! W zgłoszeniu proszę wskazać oferowaną kwotę wynagrodzenia brutto za 1h szkoleniową.

Osoby wybrane w ten sposób przez Gminę przejdą dalsze szkolenia organizowane przez Operatora projektu, czyli Fundację Promocji Gmin Polskich.

Osoba do kontaktu: Sylwia Jankowska, tel. 913877225, e-mail:sekretarz@karnice.pl

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu

 

Karnice, 14.03.2019 r.                                                                      Wójt Gminy Karnice

                                                                                                               Lech Puzdrowski

 

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW